Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Maskinopvaskepulver 1.5 kg

  Leverandør: Sonett
  Sonett maskinopvaskepulver - Klarer også stærk tilsmudsning.
  Kun egnet til opvaskemaskiner med justerbart vandblødgøringssystem.
  OBS! Ikke velegnet til sølvtøj, krystalglas og håndmalet porcelæn.
  Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.
  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Dosering: 1-2 spiseskefulde pr. opvask (1 spsk. 15 ml) alt efter hvor snavset dit service er.
  UFI: WD5T-EW2D-G10J-WASU
  Fare: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå indånding af pulver. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  Opbevaring:
  Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler.
  SKU: 28462
  89,50 DKK
  i h
  *
  *
  *