Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Desinfektionsmiddel hånd 300ml

  Leverandør: Sonett
  Sonett hånd desinfektionsmiddel med pumpe.
  Klar-til-brug alkohol opløsning til hygiejnisk hånddesinfektion.
  Effektiv mod bakterier, svampe, influenzavirus og norovirus.
  Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.
  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Gnid dine hænder med et pump/ 3 ml i 1 minut.
  Aktive stoffer:
  Ethanol 70% CAS: 64-17-5
  PR nr. 2459078
  UFI- 986T-FWYC-J10G-HRMG

  Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  Indeholder æterisk olie af bergamot (Citrus Aurantium ssp Bergamia Oil). Kan udløse allergi.
  Opbevaring:
  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler.
  SKU: 6548
  65,00 DKK
  i h
  *
  *
  *